Statické tabuľky

Vitajte na našich internetových stránkach, ktoré Vám poskytnú podrobné informácie o tvare, geometrii a prierezových charakteristikách najpoužívanejších oceľových valcovaných profilov v stavebníctve. Tieto informácie Vám môžu pomôcť pri návrhu, projektovaní, dimenzovaní a kreslení oceľových konštrukcií z valcovaných profilov.

Z ponuky menu hore si vyberte požadovaný tvar profilu a následne v rolovacom menu si budete môcť vybrať rozmer konkrétneho profilu.

V prehľadnej tabuľke po výbere požadovaného profilu uvidíte tieto údaje:

 • Označenie profilu
 • Grafický tvar oceľového valcovaného profilu s vyznačenými geometrickými veličinami, ktorých rozmery sú v tabuľke uvedené.
  Sú to najmä:
  • h: výška profilu,
  • b: šírka profilu,
  • tf: hrúbka pásnic,
  • tw: hrúbka stien,
  • r: polomery zaoblenia,
  • d: výška steny profilu,
  • ys: vzdialenosť ťažiska od okraja prierezu,
  • ym: vzdialenosť ťažiska prierezu Cg od stredu šmyku Cs
  • α: Naklonenie hlavných osí zotrvačných síl
 • Hlavné charakteristiky prierezu:
  • A: prierezová plocha profilu,
  • G: hmotnosť oceľového profilu na jednotku dĺžky,
  • AL: plocha povrchu prierezu na jednotku dĺžky (náterová plocha),
 • Pre projektantov, dizajnérov, konštruktérov a iných odborníkov sú určené informácie o prierezových charakteristikách oceľových valcovaných profilov potrebné pre navrhovanie, dimenzovanie, či posudzovanie oceľových konštrukcií:
  • I: Kvadratické momenty prierezu k jednotlivým osiam
  • Wel: Elastické moduly prierezu v ohybe okolo jednotlivých osí
  • Wpl: Plastické moduly prierezu v ohybe okolo jednotlivých osí
  • i: Polomery zotrvačnosti prierezu k k jednotlivým osiam
  • S: Statické momenty časti prierezu nad jednotlivými osiami prierezu k týmto osiam
  • ipc: Polárny polomer zotrvačnosti k ťažisku prierezu
  • Iw: Výsekový kvadratický moment prierezu
  • iw: Polomer zotrvačnosti v ohybovom krútení
  • It: Konštanta zotrvačnosti v krútení
  • Ct: Konštanta krútiaceho modulu (uzavreté profily)
  • ipa: Polomer zotrvačnosti k stredu šmyku Cs
  • Iyz: Moment 2. stupňa k osiam y a z